REGULAMIN AMANO

Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z aplikacji mobilnej Amano. Rejestrując się lub w inny sposób korzystając z tej Aplikacji, Użytkownik akceptuje wcześniej ten Regulamin oraz oświadcza, że zapoznał się z Polityką Prywatności, która stanowi uzupełnienie Regulaminu. Usługi i funkcjonalności świadczone za pośrednictwem Aplikacji są dostarczane i świadczone przez Magic Commerce sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-691), ul. Nowogrodzka 40/43, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000896368, NIP: 5252860182, REGON: 388792470, o kapitale zakładowym w wysokości 620.000 zł („Magic Commerce”).

Każdy Użytkownik, który chce korzystać z Aplikacji, musi uprzednio zapoznać się z Regulaminem oraz go zaakceptować. Regulamin Aplikacji i inne warunki usług udostępniamy wszystkim bezpłatnie przed zawarciem Umowy (w ramach Aplikacji), a także – na żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym Użytkownik się posługuje. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z postanowieniami Regulaminu, nie może korzystać z Usług ani uzyskiwać do nich dostępu.

ZNACZENIE POJĘĆ UŻYWANYCH W REGULAMINIE:

Aplikacja (Amano)
aplikacja mobilna Amano możliwa do pobrania za pośrednictwem Google Play lub App Store
Konto
usługa świadczona drogą elektroniczną, indywidualnie wydzielona Użytkownikom modyfikowalna część Aplikacji; Konto umożliwia m.in. śledzenie zamówień dokonanych w Sklepach internetowych, zapisywanie się na Newslettery, odkrywania Sklepów, oraz ich Produktów i Promocji za pośrednictwem Aplikacji, dokonywanie zwrotów Produktów zgodnie z regulaminami Sklepów oraz przepisami prawa oraz korzystanie z innych funkcjonalności Aplikacji
Mail Dedykowany
Indywidualny adres e-mail przypisany do Użytkownika, generowany za pośrednictwem Aplikacji, umożliwiający agregowanie Zamówień za pośrednictwem Aplikacji oraz wyświetlanie stanu realizacji poszczególnych Zamówień w ramach Aplikacji i także na otrzymywanie Newsletterów i Promocji
Newslettery
bezpłatne usługi świadczone drogą elektroniczną, za pośrednictwem których Sklepy informują Użytkowników o swojej ofercie handlowej, aktualnych promocjach oraz usługach, poprzez przesyłanie wybranych i zredagowanych przez Sklepy treści w postaci listów elektronicznych lub bezpośrednich ofert promocyjnych, jak również bezpłatne usługi świadczone drogą elektroniczną, za pośrednictwem których Magic Commerce informuje Użytkowników Aplikacji, jej cechach oraz funkcjonalnościach, jak również pojawiających się w niej ofertach, poprzez przesyłanie opracowanych przez Magic Commerce listów elektronicznych
Polityka Prywatności
dokument regulujący bezpieczeństwo, jak i ochronę prywatności i przetwarzania danych osobowych Użytkowników; Polityka Prywatności stanowi uzupełnienie Regulaminu Aplikacji i dostępna jest w ramach Aplikacji oraz pod adresem URL: www.shop.amano.app/privacy-policy
Regulamin
niniejszy regulamin udostępniany Użytkownikom korzystającym z Aplikacji; Regulamin stanowi również ogólne warunki Umowy; Regulamin Aplikacji dostępny jest w ramach Aplikacji oraz pod adresem URL:www.shop.amano.app/terms
Siła wyższa
zdarzenie, którego nie można było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, zewnętrzne zarówno w stosunku do Magic Commerce, jak i od Użytkownika, któremu nie mogli się oni przeciwstawić działając z należytą starannością, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk takich jak katastrofy naturalne, epidemie, niecodzienne zachowania zbiorowości ludzkich, działania władz publicznych oraz działania lub zaniechania Sklepów
Sklepy
podmioty trzecie, niepowiązane z Magic Commerce, na których Newslettery Użytkownicy mogą zapisać się za pośrednictwem Aplikacji, jak również u których składają Zamówienie lub zakładają konto przy wykorzystaniu Maila Dedykowanego
Umowa
umowa zawierania pomiędzy Magic Commerce a Użytkownikiem, której przedmiotem jest korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji
Usługi
usługi świadczone drogą elektroniczną przez Magic Commerce, polegające na udostępnianiu funkcjonalności Aplikacji na rzecz Użytkowników, w szczególności funkcjonalności umożliwiających Użytkownikowi prowadzenie Konta oraz zapisywanie się na Newslettery
Użytkownik
osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zaakceptowała Regulamin oraz korzysta z Aplikacji
Zamówienie
zamówienie złożone przez Użytkownika w Sklepie dotyczące nabycia towarów lub usług przy wykorzystaniu Maila Dedykowanego

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. 1.1. Regulamin określa warunki świadczenia Usług na rzecz Użytkowników przez Magic Commerce, jak również prawa i obowiązki Użytkowników i Magic Commerce, w tym tryb postępowania reklamacyjnego. Magic Commerce świadczy Usługi na podstawie Umowy.
 2. 1.2. Umowy zawierane są zgodnie z prawem polskim, z zastrzeżeniem, że wybór ten nie może skutkować pozbawieniem Użytkownika będącego konsumentem ochrony wynikającej z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa państwa jego zwykłego pobytu.
 3. 1.3. Magic Commerce nie zamieszcza w Aplikacji ofert składanych w formie elektronicznej, w rozumieniu Kodeksu cywilnego. W szczególności przepisy dotyczące złożenia oferty w postaci elektronicznej nie mają zastosowania.

2. APLIKACJA

 1. 2.1. W celu korzystania ze wszystkich funkcjonalności Aplikacji, po stronie Użytkownika spełnione muszą zostać następujące minimalne wymagania techniczne: (a) urządzenie mobilne (smartfon, tablet lub urządzenie oferujące zbliżone funkcjonalności) z dostępem do Internetu umożliwiające prawidłowe wyświetlenie interfejsu Aplikacji oraz pozwalające na przesyłanie wiadomości tekstowych (SMS, typu Push), (b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail); (c) dostęp do Google Play/App Store/ (d) Aktualizacja oprogramowania dla iOS 13+, dla Android 5.0.
 2. 2.2. Szczegółowe zasady funkcjonowania Aplikacji i poszczególnych Usług Magic Commerce dostępne są w dedykowanych zakładach Aplikacji.
 3. 2.3. Usługi oraz Aplikacja i ich elementy składowe, w tym design i oznaczenia Aplikacji, chronione są prawem autorskim i/lub innymi prawami dotyczącymi własności intelektualnej, takimi jak znaki towarowe, wzory przemysłowe albo tajemnica przedsiębiorstwa, należącymi do Magic Commerce (z wyłączeniem treści odnoszących się do Newsletterów, Sklepów, Produktów czy Promocji). Elementy te nie mogą być przez Użytkownika reprodukowane, rozpowszechniane lub publikowane, częściowo lub w całości bez zgody Magic Commerce określonej funkcjonalnościami Usług. W szczególności Umowa nie pozwala Użytkownikowi na reprodukowanie, rozpowszechnianie, wypożyczenie, zbywanie oraz każdy inny sposób redystrybucji pośredniej i bezpośredniej, zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie, z pominięciem Magic Commerce jakichkolwiek elementów Aplikacji.
 4. 2.4. W ramach Usług, Użytkownik może otrzymywać powiadomienia w formie wiadomości e-mail i/lub powiadomień na Aplikacji i/lub wiadomości tekstowych (SMS) i/lub wiadomości interaktywnych typu PUSH.

3. KONTO I USŁUGI

 1. 3.1. Aby korzystać ze wszystkich Usług, Użytkownik musi mieć aktywne Konto. W tym celu dopełniana jest procedura rejestracji, zgodnie z treścią instrukcji dostępnej w Aplikacji. W celu dokonania rejestracji niezbędne jest podanie przez Użytkownika m.in. danych osobowych.
 2. 3.2. Z chwilą założenia Konta, pomiędzy Magic Commerce a Użytkownikiem zostaje zawarta Umowa na czas nieokreślony.
 3. 3.3. Użytkownik otrzymuje dostęp do wszystkich funkcjonalności Aplikacji niezwłocznie po dokonaniu aktywacji Konta.
 4. 3.4. Użytkownik wprowadzając do Aplikacji jakiekolwiek dane osobowe oświadcza i gwarantuje, że wprowadzane informacje są prawdziwe, prawidłowe i aktualne, a także pozostaną takie przez cały czas prowadzenia Konta.
 5. 3.5. Umowa obejmująca świadczenie Usług jest nieodpłatna dla Użytkowników.
 6. 3.6. Użytkownik może usunąć swoje Konto w dowolnym czasie, bez podania przyczyny, poprzez wysłanie Magic Commerce wiadomości z prośbą o usunięcie Konta (również za pośrednictwem poczty elektronicznej z zastrzeżeniem, że wówczas musi to nastąpić poprzez adres e-mail, którym posługiwał się w momencie rejestracji Konta). Zgłoszenie Konta do usunięcia jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia w przedmiocie wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
 7. 3.7. Użytkownik jest odpowiedzialny za to, co dzieje się w ramach Konta, jak i za jego pośrednictwem. Użytkownik nie może udostępniać Konta nieuprawnionym osobom trzecim. W przypadku zauważenia, że ktoś nieautoryzowany korzysta lub korzystał z Konta, należy niezwłocznie poinformować o tym Magic Commerce.
 8. 3.8. Konto jest niezbywalne i nieprzenoszalne. Z Konta może korzystać tylko jeden Użytkownik.
 9. 3.9. Użytkownik zobowiązuje się, że za pomocą Usług, w ramach Aplikacji, nie będzie: (a) dokonywać jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Usług, Sklepów oraz korzystać z Usług w sposób uciążliwy dla innych, (b) podejmować działań na niekorzyść innych Użytkowników, osób trzecich, w tym Sklepów, lub Magic Commerce, (c) naruszać warunków Umowy, Regulaminu, regulaminów Sklepów lub przepisów obowiązującego prawa, (d) używać Aplikacji oraz Usług do celów innych niż są one przeznaczone, (e) dokonywać jakichkolwiek innych działań mogących naruszać interesy Sklepów.
 10. 3.10. Naruszenie Regulaminu, w szczególności praw do Aplikacji, może spowodować jedną z następujących reakcji Magic Commerce: (a) ostrzeżenie skierowane do Użytkownika, (b) blokada dostępu do Konta, (c) usunięcie Konta, a tym samym wypowiedzenie Umowy ze skutkiem natychmiastowym, (d) uniemożliwienie Użytkownika dokonania powtórnego założenia Konta.
 11. 3.11. Przy wykorzystaniu Konta możliwym jest m.in. korzystanie z Usług, o których mowa w ust. 4 - 6 Regulaminu, jak również przeglądanie za pośrednictwem Aplikacji informacji o Sklepach, oferowanych przez nie produktach (w tym przy wykorzystaniu tzw. hashtagów), jak również przeniesienie się z Aplikacji na strony internetowej poszczególnych Sklepów, w tym na podstrony odnoszące się do poszczególnych produktów oferowanych przez dany Sklep.

4. NEWSLETTERY

 1. 4.1. W ramach Aplikacji Użytkownik może dokonać zapisu na wybrane przez siebie Newslettery.
 2. 4.2. Magic Commerce nie odpowiada za oferty oraz inne treści zamieszczane w ramach Newsletterów, o ile Newsletter nie jest opracowany wyłącznie przez Magic Commerce w celu przedstawienia Aplikacji, jej funkcjonalności lub opublikowanych w niej ofert. W przypadku, gdy Magic Commerce jest autorem części lub całości treści obejmujących Newsletter, Magic Commerce podjęło się takich działań jako podwykonawca Sklepu, który podjął ostateczną decyzją co do treści oraz ofert zawartych w Newsletterze.
 3. 4.3. Za pośrednictwem Aplikacji, Użytkownik zawiera umowy ze Sklepami o przesyłanie Użytkownikowi Newsletterów. Ponadto, akceptując Regulamin, Użytkownik zawiera z Magic Commerce umowę o przesyłanie mu Newslettera przez Magic Commerce.
 4. 4.4. W celu dokonania zapisu na dany Newsletter, Użytkownik za pośrednictwem Aplikacji wybiera interesujący go Sklep, zaznacza wszelkie zgody oraz składa wszelkie oświadczenia wymagane przez Sklep w celu zapisania się na Newsletter, a następnie aktywuje przycisk wskazujący na chęć dokonania zapisu Użytkownika na dany Newsletter.
 5. 4.5. Po dokonaniu przez Użytkownika działań, o których mowa w ust. 4.4. powyżej, Magic Commerce w imieniu i na rzecz Użytkownika podejmuje wszelkie dalsze działania mające na celu skuteczne zapisanie Użytkownika na Newsletter. Użytkownik akceptując Regulamin wyraża na to zgodę oraz udziela Magic Commerce wszelkich niezbędnych upoważnień w celu skutecznego zrealizowania działań, o którym mowa w niniejszym paragrafie Regulaminu.
 6. 4.6. Użytkownik może przesyłać informacje o Newsletterach lub innych treściach zawartych w Aplikacji za pośrednictwem funkcjonalności udostępnianych przez Magic Commerce. Skorzystanie z takiej funkcjonalności może się wiązać z wyrażeniem dodatkowych zgód (np. zgodę na dostęp do kontaktów zgromadzonych w urządzeniu Użytkownika). Niewyrażenie koniecznych zgód uniemożliwi skorzystanie z takiej funkcjonalności.
 7. 4.7. Magic Commerce oświadcza, że nie ma wpływu i nie odpowiada za: (a) treść Newsletterów, za wyjątkiem Newslettera wysyłanego bezpośrednio przez Magic Commerce; (b) treść zgód oraz oświadczeń Użytkownika wymaganych do zapisu na poszczególne Newslettery; (c) zaniechania i działania podejmowane przez Sklepy po zapisaniu się Użytkownika na Newsletter.
 8. 4.8. Newslettery będą kierowane na Mail Dedykowany, jak również agregowane za pośrednictwem Aplikacji, umożliwiając Użytkownikowi bezpośrednie zapoznanie się z nimi z poziomu funkcjonalności Aplikacji.

5. MAIL DEDYKOWANY. ZAMÓWIENIA

 1. 5.1. W momencie rejestracji Konta przez Użytkownika, Aplikacja generuje dla niego Mail Dedykowany.
 2. 5.2. Użytkownik jest uprawniony do:
  1. 5.2.1 podania Maila Dedykowanego w ramach swojego konta założonego na stronie internetowej każdego ze Sklepów;
  2. 5.2.2 zmiany swojego adresu e-mail w ramach swojego konta założonego na stronie internetowej każdego ze Sklepów na Mail Dedykowany;
  3. 5.2.3 podania Maila Dedykowanego w złożonym Zamówieniu.
 3. 5.3. Użytkownik nie jest uprawniony do wykorzystywania Maila Dedykowanego w celach innych niż określone w ust. 5.2. powyżej. W przypadku wykorzystania przez Użytkownika Maila Dedykowanego niezgodnie z Regulaminem, Magic Commerce jest uprawnione do zawieszenia lub usunięcia Konta Użytkownika.
 4. 5.4. W przypadku gdy w ramach Maila Dedykowanego do Użytkownika docierać będą wiadomości e-mail inne, niż dotyczące ofert Sklepów, Newsletterów oraz Zamówień, Magic Commerce jest uprawnione do przekazania tych wiadomości na adres e-mail Użytkownika podany przy rejestracji, na co Użytkownik niniejszym wyraża zgodę.
 5. 5.5. Magic Commerce za pośrednictwem funkcjonalności Aplikacji udostępnia instrukcję zmiany adresu e-mail na Mail Dedykowany w poszczególnych Sklepach. Magic Commerce nie jest zobowiązane do publikowania instrukcji odnoszącej się do każdego ze Sklepów.
 6. 5.6. W przypadku wykorzystania Maila Dedykowanego przy zakładaniu konta w Sklepie lub składania Zamówienia, Użytkownik za pośrednictwem funkcjonalności Aplikacji otrzymuje możliwość podglądu stanu poszczególnych Zamówień, w szczególności statusu płatności, przygotowania do wysyłki, wysyłki, wydania Zamówienia do doręczenia oraz innych informacji przesyłanych bezpośrednio przez Sklep.
 7. 5.7. Magic Commerce nie ponosi odpowiedzialności za błędne lub niepełne informacje przekazywane przez Sklep. Ponadto Magic Commerce wskazuje, że nie ma wpływu na liczbę oraz treść informacji przesyłanych przez Sklep na Mail Dedykowany.
 8. 5.8. W ramach Aplikacji Użytkownik jest uprawniony do dokonania oceny Zamówienia oraz swojej satysfakcji z jego realizacji. Oceny dokonane przez Użytkownika są widoczne również dla innych Użytkowników.
 9. 5.9. Użytkownik zobowiązany jest do wystawienia oceny Zamówienia zgodnej z jego faktycznymi odczuciami. Użytkownik przy wystawianiu oceny nie może wprowadzać w błąd pozostałych Użytkowników lub osoby trzecie.

6. Zwroty

 1. 6.1. W ramach funkcjonalności Aplikacji, Użytkownik może dokonać zwrotu produktów zamówionych w Sklepie, o ile były one objęte Zamówieniem.
 2. 6.2. Zgłoszenie chęci dokonania zwrotu wszystkich lub części produktów objętych Zamówieniem następuje poprzez wypełnienie przez Użytkownika aktywnych formularzy dostępnych w Aplikacji oraz potwierdzenie zwrotu dokonywane poprzez przycisk „Dokonaj zwrotu”.
 3. 6.3. Dokonanie zwrotu jest możliwe tylko w przypadku uzupełnienia wszelkich informacji oznaczonych jako wymagane, jak również, o ile jest to konieczne, wgranie dokumentów umożliwiających realizację zwrotu, takich jak paragon lub inny dokument potwierdzający nabycie towarów lub usług przez Użytkownika.
 4. 6.4. Magic Commerce zastrzega, że możliwość dokonania zwrotu jest możliwa wyłącznie w przypadku gdy jest to dopuszczalne na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów prawa dotyczącego konsumentów lub regulaminu danego Sklepu. Magic Commerce nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zgłoszenia chęci zwrotu lub jego faktycznego dokonania przez Użytkownika, w szczególności w przypadku niezachowania wymagań, o których mowa w zdaniu uprzednim lub upływu terminu na dokonanie zwrotu.
 5. 6.5. Realizacja zwrotu jest uzależniona od wysłania zwracanych produktów do Sklepu przez Użytkownika, w sposób uzależniony od wyborów Użytkownika podjętych w ramach Aplikacji. Brak dokonania wysyłki przez Użytkownika, w tym w terminie wskazanym w Aplikacji lub w regulaminie Sklepu, może skutkować brakiem możliwości dokonania zwrotu, za co Magic Commerce nie ponosi odpowiedzialności.
 6. 6.6. Wszelkie działania Magic Commerce związane z realizacją zwrotów są podejmowane nieodpłatnie. Użytkownik jest zobowiązany do osobistego poniesienia wszelkich opłat związanych ze zwrotem na rzecz podmiotów trzecich, w szczególności kosztów wysyłki zwracanych produktów do Sklepu. W żadnym przypadku Magic Commerce nie będzie ponosić jakichkolwiek kosztów w imieniu Użytkownika.

7. REKLAMACJE

 1. 7.1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji na funkcjonowanie Aplikacji. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej dane umożliwiające identyfikację Użytkownika jako osoby reklamującej, oraz wskazanie uzasadnionych zastrzeżeń i uwag do Usług. Reklamacja powinna być wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:reklamacje@amano.ai lub adres miejscowy do korespondencji Magic Commerce.
 2. 7.2. Magic Commerce rozpatruje reklamacje w terminie 14 (czternastu) dni. Odpowiedź na reklamację, Magic Commerce kieruje na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika.

8. ZGŁASZANIE NARUSZEŃ I SKARGI

 1. 8.1. Magic Commerce udostępnia Aplikację oraz zapewnia jej sprawne funkcjonowanie techniczne i w tym zakresie jest odpowiedzialne za Usługi. W szczególności Magic Commerce nie sprawuje bieżącej kontroli nad Newsletterami, Sklepami oraz ich ofertą i produktami ani ich nie monitoruje.
 2. 8.2. Magic Commerce działa w poszanowaniu dóbr osobistych osób trzecich i praw. Dlatego jeżeli zauważone zostanie działanie naruszające prawa lub dobra osób trzecich, dana osoba powinna koniecznie zawiadomić o tym Magic Commerce. W ten sam sposób może również zawiadamiać Magic Commerce o naruszeniach Regulaminu lub obowiązującego prawa.
 3. 8.3. Powiadomienia dotyczące naruszających prawa lub dobra zachowań powinny być wysyłane na adres e-mail:reklamacje@amano.ai. W celu usprawnienia procedury, powiadomienie powinno zawierać co najmniej następujące informacje: (a) dane identyfikujące osobę zgłaszającą oraz adres e-mail, jeżeli jest inny, niż z którego wysyłane jest powiadomienie, (b) wskazanie zachowań naruszających prawo, wraz ze wskazaniem jakie prawo one naruszają.
 4. 8.4. W następstwie otrzymania takiego powiadomienia lub urzędowego zawiadomienia, dostęp do danych zachowań w ramach Aplikacji zostaje uniemożliwiony, a Magic Commerce zawiadomi o tym fakcie Użytkownika. Użytkownik taki ma 24 (dwadzieścia cztery) godziny na ustosunkowanie się do zarzutu. Następnie, jeśli zarzuty są uzasadnione lub Użytkownik się do nich nie odniesie, Magic Commerce uniemożliwia podejmowanie zabronionych działań, a w przypadku istotnie naruszających prawa zachowań – usuwa Konto, z którego wykonywane były takie działania.

9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ MAGIC COMMERCE

 1. 9.1. W związku z okolicznością, że Magic Commerce zapewnia jedynie dostęp do Aplikacji i usługi świadczone drogą elektroniczną, Magic Commerce nie ponosi odpowiedzialności w przypadku braku swojej winy i za szkody wynikające z:
  1. 9.1.1 zawinione naruszenia przez Użytkowników postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności przez podanie nieprawdziwych danych podczas rejestracji Konta;
  2. 9.1.2 wykorzystania przez Użytkownika Maila Dedykowanego w sposób sprzeczny z Regulaminem przepisami prawa lub dobrymi obyczajami;
  3. 9.1.3 działania Siły wyższej lub działanie złośliwego/szkodliwego oprogramowania (malware) bezprawnie wprowadzonego do Aplikacji przez Użytkownika lub osoby trzecie;
  4. 9.1.4 publikowania w ramach Aplikacji treści o charakterze bezprawnym, w szczególności naruszających prawa osób trzecich;
  5. 9.1.5 działań lub zaniechań Sklepów, w szczególności w zakresie zamieszczania w Newsletterach treści o charakterze bezprawnym lub naruszającym dobre obyczaje, lub zamieszczania w Newsletterach nieprawdziwych informacji;
  6. 9.1.6 treści umów zawieranych ze Sklepami, których przedmiotem jest przesyłanie Newsletterów Użytkownikowi;
  7. 9.1.7 treści klauzul, oświadczeń lub zgód wyrażanych przez Użytkownika przy zapisie na Newslettery oraz ich zgodności z przepisami prawa;
  8. 9.1.8 działań podejmowanych przez Sklepy względem Użytkownika; – z zastrzeżeniem, iż powyższe wyłącznie nie mogą ograniczać praw przysługujących konsumentom na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

10. ZMIANA REGULAMINU

 1. 10.1. Magic Commerce może zmienić Regulamin z ważnych powodów prawnych (nowelizacja powszechnie obowiązującego prawa lub zmiana formy organizacyjnej Magic Commerce) lub technicznych (modernizacja Aplikacji lub Usług, zmiana sposobu funkcjonowania Aplikacji lub Usług).
 2. 10.2. Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail, na który zarejestrowane jest Konto na 15 (piętnaście) dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. W tym czasie Użytkownik musi zaakceptować zmieniony Regulamin lub odmówić jego akceptacji i wypowiedzieć Umowę.
 3. 10.3. Użytkownik może nie zaakceptować zmian Regulaminu w szczególności poprzez żądanie usunięcia Konta.

11. KONSUMENCI

 1. 11.1. Magic Commerce informuje, że w momencie zainstalowania Aplikacji oraz akceptacji przez Użytkownika Regulaminu prawo do odstąpienia od umowy przez Użytkownika będącego konsumentem w rozumieniu przepisów prawa wygasa – przy czym przy rejestracji Użytkownik powinien oświadczyć o tym, że został o tym poinformowany za pośrednictwem Aplikacji.
 2. 11.2. Wygaśniecie prawa do odstąpienia od Umowy wynika z art. 38 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta, w którym wskazano, że prawo do odstąpienia od umowy wygasa w przypadków umów, których przedmiotem jest dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. 12.1. Kontakt i sposób porozumiewania się między Magic Commerce a Użytkownikiem jest możliwy: mailowo na adres e-mail: kontakt@amano.ai; listownie na adres korespondencyjny: ul Nowogrodzka 40/43, 00-691 Warszawa.
 2. 12.2. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się nieważne w całości lub w części, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, zaś w miejsce nieważnych postanowień postanowieniami pozostała część Regulaminu będzie tak interpretowana, aby ich moc prawna i skutek ekonomiczny były jak najbardziej zbliżone do postanowień nieważnych.
 3. 12.3. Konsument ma możliwość skorzystania z alternatywnych w stosunku do postępowania sądowego sposobów rozwiązywania sporów (ADR), w szczególności poprzez mediację, poprzez koncyliację lub w ramach arbitrażu (sąd polubowny). Lista instytucji, do których konsument może się zwrócić o rozstrzygnięcie sporów w ramach ADR znajduje się pod tym linkiem: https://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/national-out-of-court-bodies/index_en.html
 4. 12.4. Konsument może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej Aplikacji internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/
 5. 12.5. Jeżeli konsument nie chce skorzystać z ADR ani ODR, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd powszechny, określając właściwość sądu kierować się należy regułami określonymi we właściwym Użytkownikowi będącemu konsumentem akcie prawnym.
 6. 12.6. Spory powstałe pomiędzy Magic Commerce a Użytkownikiem niebędącym konsumentem, zostają poddane wyłącznie sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Magic Commerce.
 7. 12.7. Polityka Prywatności znajdująca się tutaj, stanowi uzupełnienie Regulaminu.
 8. 12.8. Data wejścia w życie Regulaminu Aplikacji: 25 lutego 2022 r.