Polityka prywatności

Polityka Prywatności ma charakter informacyjny i jest spełnieniem obowiązków informacyjnych nałożonych na administratora danych przez RODO, tj. Rozporządzenie 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Każdy kto korzysta z aplikacji Amano („Aplikacja”) lub strony internetowej amano.app („Strona”) powinien zapoznać się z Polityką Prywatności. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych osób korzystających z Aplikacji oraz Strony („Użytkownicy”) oraz wykorzystania plików cookies i innych technologii śledzących wykorzystywanych związku z funkcjonowaniem Aplikacji. Polityka Prywatności stanowi dokument powiązany z Regulaminem Amano, który jest dostępny pod adresem: https://amano.app/ oraz w Aplikacji („Regulamin”). Definicje pojęć użytych w Polityce Prywatności zostały zamieszczone w Regulaminie. Postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio do Polityki Prywatności.

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 1. 1.1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Magic Commerce sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-691), ul. Nowogrodzka 40/43 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000896368, NIP: 5252860182, REGON: 388792470, o kapitale zakładowym w wysokości 620.000 zł (dalej jako „Magic Commerce”).
 2. 1.2. Możesz skontaktować się z Magic Commerce będącą administratorem danych osobowych, wysyłając wiadomość na adres e-mail:rodo@amano.ai

2. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. 2.1. Cel i zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres zgód oraz danych podanych przez osobę, której dane dotyczą w formularzu rejestrowym, kontaktowym lub newslettera. Przetwarzanie danych osobowych które przetwarza Magic Commerce, może dotyczyć w szczególności imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej (e-mail), numeru telefonu, adresu IP komputera, identyfikator Użytkownika Google Play/App Store/Huawei AppGallery, data urodzenia, danych zbieranych przez Google Analytics innych danych dobrowolnie podanych przez daną osobę.
 2. 2.2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niewskazanie danych osobowych oznaczonych w formularzu (w szczególności formularzu rejestracji w Aplikacji) jako obligatoryjne uniemożliwi korzystanie z niej, w tym w szczególności możliwości zapisu na newslettery przy wykorzystaniu Aplikacji. Charakter działań podejmowanych przez Magic Commerce uniemożliwia ich świadczenie w sposób anonimowy.
 3. 2.3. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w następujących celach:
Cel przetwarzaniaZakres danychPodstawa prawna przetwarzaniaOkres przetwarzania danych
zapewnienie dostępu do Aplikacjiadres IP, identyfikator Google Play/ App Store/ Huawei AppGalleryart. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania Umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem Umowydo czasu przedawnienia roszczeń związanych z udostępnianiem Aplikacji osobie, której dane dotyczą
zarejestrowanie się w Aplikacji, zapewnienie możliwości logowania w Aplikacjiadres IP, adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu, identyfikator Google Play/ App Store/ Huawei AppGalleryart. 6 ust. 1 lit. b RODO – jw.do czasu przedawnienia roszczeń związanych z udostępnianiem Aplikacji Użytkownikowi w zakresie możliwości logowania
kontakt mailowy z osobami, których dane dotycząadres e-mail, imię i nazwiskoart. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes Magic Commerce jako administratora polegający na obsłudze zapytań oraz korespondencji kierowanej bezpośrednio przez osoby, których dane dotycządo czasu zakończenia korespondencji lub wyrażenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą
kontakt przy wykorzystaniu formularza kontaktowegoadres e-mail, imię, nazwisko, inne dane podane dobrowolnie w formularzu kontaktowymart. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes administratora polegający na obsłudze zapytań oraz korespondencji kierowanej bezpośrednio przez osoby, których dane dotycządo czasu zakończenia korespondencji lub wyrażenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą
badanie ruchu w ramach Aplikacjiadres IP, identyfikator Google Play/ App Store/ Huawei AppGalleryart. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotycządo czasu utraty przydatności danych lub wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą
badanie ruchu w ramach Stronyadres IPart. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotycządo czasu utraty przydatności danych lub wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą
prowadzenie profili w kanałach social media, wchodzenie w interakcje za pośrednictwem tych kanałówimię, nazwisko, identyfikator kanału social media, inne dane dobrowolnie podane przez osobę, której dane dotyczą w ramach kanału social mediaart. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes Magic Commerce jako administratora polegający na podejmowaniu działań w kanałach social mediado czasu utraty przydatności danych lub złożenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą
zgody. umożliwienie zapisu na Newsletteryadres e-mail, inne dane wymagane przez dostawców newsletteraart. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania Umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem Umowydo czasu przedawnienia roszczeń związanych z zapewnianiem możliwości zapisu na newsletter podmiotów trzecich
umożliwienie agregacji Zamówień w Aplikacjiadres e-mailart. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania Umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem Umowydo czasu przedawnienia roszczeń związanych z agregacją Zamówień w Aplikacji
 1. 2.4. W przypadku uzyskania przez Magic Commerce wiadomości o korzystaniu przez daną osobę z usług świadczonych przez Magic Commerce lub funkcjonalności Aplikacji niezgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem, Magic Commerce może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia zakresu jego odpowiedzialności oraz dochodzenia roszczeń.
 2. 2.5. Magic Commerce nie przekazuje danych osobowych Użytkowników do państw trzecich (tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego). W przypadku zamiaru przekazania danych osobowych poza EOG, Magic Commerce poinformuje o tym osoby, których dane dotyczą, jak również zapewni, że odbiorca danych zapewnia bezpieczeństwo oraz integralność danych osobowych, zawrze z nim standardowe klauzule umowne, jak również dokona weryfikacji, czy państwo odbiorcy zapewnia przestrzeganie praw i wolności osób, których dane dotyczą.
 3. 2.6. Magic Commerce w ramach Aplikacji oraz Strony nie będzie dokonywać zautomatyzowanego podejmowania decyzji. W niektórych przypadkach Użytkownicy będą podlegać profilowaniu. Działania te będą miały na celu wyświetlanie treści, w tym sugerowanych newsletterów dostosowanych do Użytkownika, na podstawie wcześniej podejmowanych przez niego wyborów, na podstawie udzielonej przez niego zgody. umożliwienie

3. ODBIORCY DANYCH

 1. 3.1. Magic Commerce może powierzać przetwarzanie danych osobowych Użytkowników podmiotom trzecim w celu wykonywania czynności wskazanych w Regulaminie Aplikacji i. Odbiorcami danych Użytkownika, mogą być w szczególności: dostawca hostingu dla Aplikacji, dostawca operator poczty elektronicznej (e-mail), firma programistyczna, dostawca usługi do wysyłki wiadomości e-mail, księgowość, kancelaria prawna, podmioty zapewniające rozwiązania chmurowe oraz inne rozwiązania wykorzystywane przez Magic Commerce w bieżącej działalności, która wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych.
 2. 3.2. Dane osobowe zgromadzone przez Magic Commerce mogą być także udostępnione odpowiednim organom państwowym lub instytucjom (organy ścigania, sądy, służba bezpieczeństwa) uprawnionym do uzyskania do nich dostępu na podstawie powszechnie odpowiednich przepisów prawa lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. 3.3. Magic Commerce może udostępniać dane Użytkownika podmiotom trzecim będącym dostawcami newsletterów. Następować to będzie w przypadku wyrażenia przez Użytkownika chęci zapisu na newsletter dostarczany przez podmiot trzeci. Magic Commerce wskazuje, że informacje dotyczące sposobu, celów oraz zakresu przetwarzania danych osobowych Użytkownika przez podmioty trzecie Użytkownik może uzyskać bezpośrednio na stronie internetowej danego dostawcy newslettera lub poprzez bezpośredni kontakt z takim podmiotem.
 4. 3.4. Każdy podmiot, któremu Magic Commerce powierza do przetwarzania dane osobowe, w oparciu o umowę powierzenia przetwarzanie danych osobowych („Umowa powierzenia”), gwarantuje odpowiedni poziom w zakresie bezpieczeństwa i poufności przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający dane osobowe w oparciu o umowę powierzenia może przetwarzać dane osobowe za pośrednictwem innego podmiotu wyłącznie na podstawie uprzedniej zgody Magic Commerce.
 5. 3.5. Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym na podstawie Polityki Prywatności może nastąpić wyłącznie za zgodą wyrażoną uprzednio na piśmie przez osobę, której dane dotyczą.

4. PRAWA PODMIOTU DANYCH OSOBOWYCH

 1. 4.1. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do: (a) usunięcia danych osobowych zgromadzonych na jego temat zarówno z systemu należącego do Magic Commerce, jak i z baz podmiotów, z którymi współpracuje lub współpracowała Magic Commerce, (b) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, (c) przenoszenia danych osobowych zgromadzonych przez Magic Commerce na temat danej osoby, w tym do otrzymania ich w ustrukturyzowanej formie, (d) żądania od Magic Commerce dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, (e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, (f) cofnięcia Magic Commerce zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; (g) wniesienia skargi na Magic Commerce do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

5. INNE DANE

 1. 5.1. Magic Commerce może przechowywać zapytania http, w związku z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje na temat Użytkowników, w tym: adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http, data i czas systemowy rejestracji w Aplikacji i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (gdy Użytkownik wszedł na Platformę poprzez link), informacje o przeglądarce Użytkownika, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http. Logi mogą być gromadzone jako materiał dla prawidłowego administrowania Platformą. Dostęp do danych, o których mowa w zdaniach poprzedzających, mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu w Aplikacji i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Użytkownika.
 2. 5.2. Magic Commerce może korzystać z narzędzi analitycznych Google Analytics, w ramach których ma dostęp do zanonimizowanych informacji na temat Użytkowników, w tym: informacji o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzysta Użytkownik, czasu spędzonego w Aplikacji, przedziału wiekowego Użytkownika, płci Użytkownika, przybliżonej lokalizacji Użytkownika, zainteresowań Użytkownika określonych na podstawie jego aktywności w sieci Internet. Informacje, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, nie są łączone z danymi osobowymi Użytkowników i nie pozwalają na ich identyfikację i nie są danymi osobowymi w rozumieniu przepisów RODO.

6. BEZPIECZEŃSTWO

 1. 6.1. Magic Commerce dba o bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników. W tym celu Magic Commerce wdrożyła odpowiednie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych uwzględniające ryzyka związane z procesami przetwarzania danych osobowych. W szczególności Magic Commerce zabezpiecza technicznie i organizacyjnie dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, a także przetwarzaniem z naruszeniem przepisów RODO poprzez stosowanie m.in. certyfikatów SSL. Zbiory zgromadzonych przez Magic Commerce danych osobowych przechowywane są na zabezpieczonych serwerach, a dane osobowe chronią także wewnętrzne procedury Magic Commerce z zakresu przetwarzania danych osobowych i polityki bezpieczeństwa informacji.
 2. 6.2. Niezależnie od powyższego, Magic Commerce wskazuje, że korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia danej osoby szkodliwego oprogramowania (malware), jak również uzyskaniem dostępu do danych, w tym danych osobowych, przez osoby trzecie. W celu zminimalizowania tego typu zagrożeń, każda osoba powinna stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne (programy antywirusowe) lub chroniących identyfikację w sieci Internet.

7. PLIKI COOKIES

 1. 7.1. W celu prawidłowego działania Strony, Magic Commerce korzysta z plików cookies („Cookies”). Cookies są informacjami tekstowymi zapisywanymi na urządzeniu Użytkownika (komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny St rony lub systemy teleinformatyczne podmiotów trzecich.
 2. 7.2. Magic Commerce wykorzystuje dwa rodzaje Cookies: (a) sesyjne, które usuwane są trwale wraz z zakończeniem sesji przeglądarki Użytkownika, (b) trwałe, które pozostają po zakończeniu sesji przeglądarki na urządzeniu Użytkownika, aż do ich skasowania.
 3. 7.3. Na podstawie Cookies, zarówno sesyjnych, jak i trwałych, nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika ani zidentyfikowanie go w żaden inny sposób. Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych.
 4. 7.4. Pliki generowanie bezpośrednio przez Magic Commerce nie mogą być odczytywane przez inne serwisy. Cookies zewnętrzne (tj. Cookies umieszczane przez podmioty współpracujące z Magic Commerce) mogą być odczytane przez serwer zewnętrzny.
 5. 7.5. Użytkownik może samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące Cookies w dowolnej chwili, określając warunki ich przechowywania, przez ustawienia przeglądarki internetowej. Ponadto Magic Commerce będzie wykorzystywać Cookies inne niż konieczne do zapewnienia dostępu do usług Magic Commerce wyłącznie w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody przez Użytkownika.
 6. 7.6. Użytkownik może samodzielnie wyłączyć zapisywanie Cookies na swoim urządzeniu w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki internetowej, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji Strony.
 7. 7.7. Użytkownik może samodzielnie usunąć zapisane na swoim urządzeniu Cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki internetowej.
 8. 7.8. Magic Commerce wykorzystuje Cookies własne w następujących celach: utrzymywania sesji Użytkownika; konfiguracja Strony i dostosowania jej zawartości do preferencji lub zachowania Użytkownika; analizy i badania oglądalności, w tym liczba kliknięć i ścieżka poruszania się przez Użytkownika po Stronie w celu doskonalenia jej wyglądu i organizacji treści, czasu spędzonego na Stronie, liczby Użytkowników i częstotliwości odwiedzania przez nich Strony (w zakresie wynikającym ze zgód wyrażonych przez Użytkownika).
 9. 7.9. Magic Commerce wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu tworzenia anonimowych statystyk pozwalających na optymalizowanie użyteczności Strony, za pośrednictwem narzędzia analitycznego w postaci Google Analytics.
 10. 7.10. Szczegółowe informacje o obsłudze Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. 8.1. Data wejścia w życie Polityki Prywatności: 25 lutego 2022 r.